Imisebenzi ehlelilwe ivumela isicelo njengoba Section 6 (1) yemithetho yedolobha ehleliwe

Imisebenzi ehlelilwe ivumela isicelo njengoba Section 6 (1) yemithetho yedolobha ehleliwe

Izasiso silapha ukuthi isicelo sizokwenzina ngophahla lwe Marley Roofing ngokwemithetho yedolobha ebalulwe ngenhla ye N.Z Yengwa yomkhandlu wase eThekwini igunya lokusebenzisa I – 37 Edmund Morewood Street,Truroland kanye ne erf no 6251 yetongaat ngenhloso yokwenza le misebenzi elandelayo esohlwini efakwe kuhlu 1 lwemitheto yedolobha :
Ukukhiqizwa komkhiqizo ophahleni ukhonkolo

Noma ngubani ofisa ukuphikisana nokusetshenziswa kwendwawo ngaleyo njongo angenza njalo zingakapheli izinsuku eziyi 14 (Ishumi nane)kusukela ngosuku lokukhishwa kwalesi saziso ngokufaka isaziso esibhalilwe esiveza igama lakhe,imniningwane yokuxhumane ,amakheli ache kanye nezizathu zawo ukuphikisana na:

Isikhulu esigunyaziwe : N Z Yengwa (Mphume)

Ikheli :
Environmental Health Practitioner
North Area 6 (Tongaat Office)
Tongaat Sizakala Center
325 Gopalall Hurbans Road
Contact Number : 031 322 1662
Email Address : Mpume.Yengwa@durban.gov.za

Imininingwane yenkampani yokuphikisa :
Email : Shanil.harilall@marley.co.za ,Ronalda.pillay@marley.co.za

Amakhophi wesicelo kanye nesaziso sokushicilelwa esitholakalayo ukuzw umphakati uphawule ngaso
: WWW.Marleyroofing.co.za

Namakhophi aqinile endaweni elandelayo
Umtapo wolwazi wendawo
Sizakala Centre
Ihhovisi lekhansela lesigceme

Umfakisicelo : (N Rickinson (Managing Director) – 44 – 50 Industry Road Olifantsfontein Gauteng 1666